Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich zowel telefonisch (0641117947) als via e-mail (info@psycholoogjannyvandebeek.nl) aanmelden. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw verzekering dient u een verwijzing te hebben van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts.

Duur

Eerstelijns psychologische hulp is in principe kortdurend, dat wil zeggen 5 tot 10 gesprekken. In een aantal gevallen kan de behandeling langer durend zijn. Een gesprek duurt 45 minuten. Indien gewenst kunnen er huisbezoeken of schoolbezoeken worden gedaan.

Inhoud

Het eerste gesprek zal er op gericht zijn uw hulpvraag duidelijk te krijgen en daar waar mogelijk zetten we al stappen in uw behandelproces. In de volgende gesprekken zullen we gericht aan uw problematiek werken. Dat kan zijn met behulp van inzichtgevende technieken, gesprekken waarbij een meer cognitief gedragstherapeutische aanpak centraal staat of systeemgesprekken. Bij kinderen werk ik vaak met werkboekjes of werkbladen. Kinderen zijn gewend aan een meer schoolse setting en het werken met materiaal vergroot daardoor hun gevoel van veiligheid in de behandelsetting. Bij jonge kinderen vindt de behandeling doorgaans plaats via mediatietherapie, dat wil zeggen dat de behandeling via u als ouder plaatsvindt.

E-health

Om reeds zelf met uw klachten aan de slag te gaan verwijs ik u naar de zelfhulpmodules van mirro. Tijdens de behandeling bied ik u soms e-health modules aan. Wij noemen het dan blended health (combinatie van gesprekstherapie en e-health).

Privacy statement

Statement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Uw dossier: De wet verplicht gz-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren. In mijn praktijk maak ik gebruik van een elektronisch patiëntendossier voor GGZ aanbieders (https://www.trompbx.nl/).
Uw rechten: U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, dan kan ik (mits goed onderbouwd en goed vastgelegd) uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Geheimhouding: GZ-psychologen hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u kan spreken en/of berichten. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken, denk daarbij aan situaties waarbij u of anderen gevaar lopen. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
Meer informatie: Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u altijd met mij bellen of mailen.

Kwaliteitsstatuut

Binnen de regelgeving 'Transparantie zorgaanbieders GGZ' publiceert de praktijk een kwaliteitsstatuut ter verduidelijking van de aangeboden zorgverlening.

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst samen te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. Heeft u een klacht of denkt u dat uw psycholoog zich niet aan zijn beroepscode heeft gehouden, neem dan contact op met het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).