Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt in Nederland onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. De eerste zorg kan soms geleverd worden door de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) van uw huisarts. Indien er meer zorg nodig is dan kunt u verwezen worden naar de GGZ, dat kan naar een hulpverlener die in de zogeheten 'eerstelijn' werkt zoals ik of naar de multidisciplinair werkende specialistische GGZ. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.


Verzekeraars

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract en declaraties worden door mij bij uw zorgverzekeraar ingediend. De zorg valt wel onder uw eigen risico.


Eigen risico per 2024

Het eigen risico is voor 2024 wederom 385 euro. Sommige mensen hebben een hoger eigen risico (maximaal 885 euro) afgesproken met hun zorgverzekeraar in ruil voor een lagere maandpremie. Per 1 januari 2022 zijn er een aantal zaken veranderd ten aanzien van het declareren van GGZ zorg. De rekening wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar, maar in tegenstelling tot de situatie van voor 2022 moet de zorgverlener nu iedere maand een rekening naar de zorgverzekeraar sturen met daarop gefactureerd de aan u bestede directe tijd. Dit betekent dat de verzekeraar u daarna een rekening voor uw eigen risico kan sturen. Voorheen gebeurde dit pas als de gehele behandeling was afgerond of uiterlijk één jaar na de start van de behandeling als de behandeling langer dan één jaar duurde.

Tarieven

Met alle verzekeraars zijn aparte contractafspraken gemaakt ten aanzien van de tarieven. Per verzekeraar verschilt het percentage dat per sessie in rekening gebracht wordt. De tariefpercentages liggen tussen 83% en 94% van het onderstaande wettelijk vastgestelde NZA tarief. Ik kan u desgewenst informeren welk percentage van dit tarief uw verzekeraar aan mij vergoedt.

Omschrijving Duur Tarief
Diagnostiek 5 minuten € 39,98
Diagnostiek 15 minuten € 68,88
Diagnostiek 30 minuten € 114,20
Diagnostiek 45 minuten € 159,70
Diagnostiek 60 minuten € 183,44
Diagnostiek 75 minuten € 223,48
Diagnostiek 90 minuten € 274,01
Diagnostiek 120 minuten € 380,13
Behandeling 5 minuten € 31,48
Behandeling 15 minuten € 56,19
Behandeling 30 minuten € 95,67
Behandeling 45 minuten € 135,89
Behandeling 60 minuten € 161,46
Behandeling 75 minuten € 198,72
Behandeling 90 minuten € 242,76
Behandeling 120 minuten € 346,41
Intercollegiaal overleg kort vanaf 5 minuten € 25,05
Intercollegiaal overleg lang vanaf 15 minuten € 76,35

Onverzekerde zorg

Daarnaast is het belangrijk te weten dat niet alle problematiek valt onder verzekerde zorg. Relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen vallen niet onder verzekerde zorg. Bij deze problemen kan ik u wel helpen maar daarvoor krijgt u dan een rekening thuis gestuurd. Voor zorg die niet onder het basispakket valt (OVP genaamd) geldt een tarief van 120 euro per consult van 60 minuten.

Afzeggen en no show tarief

Indien u niet tijdig afzegt (24 uur voor een afspraak) dan wordt 40 euro in rekening gebracht. Indien dit vanwege ziekte, coronaquarantaine of andere goede reden is ga ik daar natuurlijk coulant mee om.

ROM

De zorgverzekeraars vragen daarnaast dat de behandeling gemonitord (ROM) wordt door het invullen van een korte vragenlijst aan het begin en einde van de behandeling. Ik zal u deze lijst aan het begin en eind van de behandeling mailen en u vragen deze in te vullen.

Jeugd GGZ (18-)

Jeugd GGZ valt per 1-1-2015 voor wat betreft vergoeding onder de gemeente waarin u woont. Per 1-1-2018 heb ik geen contracten meer met gemeenten vanwege teveel bureaucratische last. Dit betekent dat indien u uw kind bij mij aanmeldt u de behandeling zelf dient te betalen. Bij uw gemeente kunt u informeren naar behandelaars die wel vergoed worden.